Menu

3. Biuletyn Kuźni Kadr 7

2 czerwiec 2015

W ubiegłym roku Uniwersytet Jagielloński uroczyście obchodził jubileusz 650-lecia. Przy tej okazji wielokrotnie przywoływano tekst aktu lokacyjnego, w którym król Kazimierz Wielki pisał między innymi: „Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone”. Wynika z tego dość jednoznacznie, że już w XIV wieku zadaniem Krakowskiej Akademii było takie zorganizowanie programów nauczania, by jej absolwenci stali się istotną siłą niezbędnej modernizacji kraju.

650 drobnych kroków

Jubilatem, w ubiegłym roku, było również Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające jako organizacja niezależna od administracji uniwersyteckiej. Minęło właśnie 50 lat jego istnienia. Jak nietrudno się domyślać – i przy tej okazji padło wiele słów podkreślających rolę absolwentów Uniwersytetu dla historii samej uczelni, dla miasta i całego kraju.

W ubiegłym roku władze uniwersyteckie podjęły istotne decyzje w zakresie współdziałania na linii uczelnia – absolwent. Już od początku 2014 roku obowiązywała deklaracja podpisana przez Prorektora ds. dydaktyki (odpowiedzialny także za sprawy absolwentów), prof. dr. hab. Andrzeja Manię, o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przy wdrażaniu Programu Absolwent i dedykowanej absolwentom specjalnej platformy internetowej. Dzięki temu Program przygotowywany przez UEW mógł zostać przetestowany na tradycyjnym uniwersytecie, z wieloma wydziałami obejmującymi odległe od siebie obszary badań i kształcenia. Dla usprawnienia niezbędnych działań 5 marca 2014 roku decyzją Rektora Uniwersytetu, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora UJ ds. absolwentów, którego zadaniem było nie tylko czuwanie nad wdrażaniem Programu Absolwent ale zaktywizowanie wszelkich form kontaktów i współpracy z absolwentami. Pełnomocnikiem został piszący te słowa.

Wraz z całą Sekcją Karier w pierwszym rzędzie rozpoczęliśmy działania, które pokazały, że współpraca z absolwentami nie musi oznaczać wysokich kosztów i powinna być wielowymiarowa. Dzięki organizowaniu m.in. pilotażowych szkoleń (m.in. Wydział Polonistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) pokazujemy i kadrze akademickiej, i studentom oraz absolwentom, że otrzymanie dyplomu niekoniecznie oznacza koniec związków z Alma Mater. By jednak osiągnąć stały sukces na polu współpracy, musimy wykonać tytułowe 650 kroków. I realizować kolejne zamierzenia dające poczucie wzajemnego wsparcia uczelni dla absolwenta i absolwenta dla uczelni. 

Choć czeka nas jeszcze wiele pracy, to nie ulega wątpliwości, że w kolejnych krokach absolwenci odnajdą w Uniwersytecie prawdziwą Alma Mater, która swoim dzieciom nigdy nie szczędzi troski. 

dr hab. Radosław Rybkowski

Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów