Menu

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU WWW
programabsolwent.ue.wroc.pl

 

 

§ 1
Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część; określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.

2) Serwis (lub Portal) – platforma internetowa, znajdująca się pod adresem URL programabsolwent.ue.wroc.pl, opracowana i wdrażana w ramach realizacji projektu Kuźnia Kadr 7, przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Serwis został uruchomiony na czas określony, do 30 czerwca 2015 r., tj. terminu zakończenia drugiej fazy realizacji projektu Kuźnia Kadr 7. Okres ten, w dalszej części Regulaminu, zwany jest Etapem Testowania, w czasie którego może ulec zmianom funkcjonalność Serwisu, opublikowane na nim treści oraz inne jego elementy.

3) Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika, przetwarzane przez Właściciela Serwisu w celach określonych Regulaminem, świadczenia prawidłowego dostępu do Serwisu oraz innych, wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

4) Użytkownik - Osoba fizyczna, która jest pracownikiem lub absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub innej uczelni wyższej w Polsce, spełnia warunki przewidziane przez Administratora Serwisu oraz zaakceptowała Regulamin i przeszła procedury rejestracji uzyskując dostęp do Konta Użytkownika. Poprzez Użytkownika należy także rozumieć pracodawcę bądź też osobę fizyczną reprezentującą pracodawcę lub przez niego upoważnioną (w przypadku jednostek organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają one pracowników), a także inne jednostki organizacyjne, o ile podmioty te spełniają warunki przewidziane przez Administratora oraz zaakceptowały Regulamin i przeszły procedurę rejestracji, uzyskując dostęp do Konta Użytkownika.

 

5) Konto Użytkownika (Konto) – indywidualny zbiór danych i informacji o Użytkowniku, które za jego zgodą są gromadzone i przetwarzane na udostępnionej Użytkownikowi stronie/przestrzeni serwerowej Właściciela. Dane, w tym dane osobowe oraz informacje o Użytkowniku, w tym zamieszczane przez niego, mogą być gromadzone i przetwarzane w systemach informatycznych Właściciela, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz stosownej zgodzie Użytkownika.

6) Profil Użytkownika (Profil) - część elementów  Konta Użytkownika, która może być przez niego określona i udostępniona w Serwisie innym Użytkownikom. 7) Status Użytkownika (Status) – jeden z trzech statusów, obowiązujących wewnątrz Serwisu: Absolwenta, Pracownika, Pracodawcy/Firmy; Status jest nadawany automatycznie każdemu Użytkownikowi przez Administratora. 8) Login (Nazwa Użytkownika) – adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika oraz zapewniający mu dostęp do Konta. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie.

9) Administrator Serwisu (Administrator) – osoba lub osoby wyznaczone i upoważnione do prowadzenia Serwisu przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego w dalszej części Właścicielem Serwisu (Właścicielem).

10) Punkty (System Punktów) – specjalne punkty funkcjonujące wewnątrz Serwisu,  które Użytkownicy mogą wymieniać na Nagrody dostępne w Serwisie. Punkty są przyznawane Użytkownikom indywidualnie, na podstawie zasad określonych w Załączniku  Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11) Nagrody – wybrane przez Właściciela, wskazane w Serwisie nagrody, dostępne tylko i wyłącznie w formie wymiany za Punkty. Szczegółowe warunki wymiany Punktów na Nagrody określone są w Załączniku  Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odbiór Nagród możliwy jest wyłącznie osobisty, w siedzibie Administratora Serwisu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; Dział Obsługi Projektów Rozwojowych, bud. L, 53-345 Wrocław.

12) Program Absolwent – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową UDA-POKL.04.01.01-00-220/11-00, którego elementem jest Serwis, znajdujący się pod adresem internetowym:  programabsolwent.ue.wroc.pl. Program Absolwent jest wdrażany przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu Kuźni Kadr 7.


§ 2
Postanowienia wstępne

2.1. Właścicielem Serwisu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; 53-345, NIP: 896-000-69-97. Serwis jest skierowany do absolwentów i pracowników wyższych uczelni oraz przedstawicieli sektora biznesowego i przedsiębiorstw; umożliwia on Użytkownikom wymianę doświadczeń, dostęp do bazy wiedzy, badań on-line oraz innych narzędzi.

2.2. Serwis jest opracowany, wdrażany i administrowany przez samofinansującą się jednostkę UE we Wrocławiu, tj. Dział Obsługi Projektów Rozwojowych. Serwis został uruchomiony i działa w ramach realizowanego Programu Absolwent, projektu Kuźni Kadr 7, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową UDA-POKL.04.01.01-00-220/11-00.

2.3. Regulamin jest dostępny w Serwisie, pod adresem: programabsolwent.ue.wroc.pl. Podczas procedur rejestracji wymagane jest od Użytkownika zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja zawartych w nim postanowień. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz korzystania z Serwisu według zaleceń Administratora.

 

§ 3
Korzystanie z Serwisu

3.1. Część Serwisu ma charakter otwarty, co oznacza, że jest powszechnie dostępna i jawna. Dostęp do całego Serwisu oraz wszystkich jego funkcji jest ograniczony tylko dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie, czyli posiadających Konto Użytkownika. <s></s>

3.2. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z jego funkcji są bezpłatne.

3.3. Do korzystania z Serwisu niezbędne są: 1) Połączenie z siecią Internet 2) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie plików HTML w wersji 4.1 oraz CSS w wersji 3.0 ustalanych przez organizację World Wide Web Consortium (http://www.w3.org) 3) Oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF oraz Flash 4) Konto poczty e-mail (z wyłączeniem  adresów tymczasowych), które jest wymagane przy rejestracji w Serwisie i zakładaniu Konta Użytkownika, pozwalającego na korzystanie z całego Serwisu oraz wszystkich jego funkcji.

3.4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest używanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Zabrania się także umyślnego działania na szkodę innych Użytkowników bądź Właściciela Serwisu.


3.5. Informacje dotyczące wersji oraz typu przeglądarki internetowej, wykorzystywanej, przez odwiedzających i Użytkowników Serwisu, są zbierane i przetwarzane w sposób automatyczny w celu poprawienia jakości działania Serwisu.

3.6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym za szkody powstałe w wyniku ujawnienia hasła do Konta Użytkownika osobom  niepowołanym a także powstałe w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub jego nieumiejętnego wykorzystania.

3.7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju usterki techniczne, opóźnienia w działaniu Serwisu bądź zakłócenia uniemożliwiające korzystanie z Portalu. Właściciel nie ponosi także odpowiedzialności za utratę danych, w tym Danych Osobowych, przez Użytkownika spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami, które są niezależne od Serwisu i Administratora.

3.8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu. Wyłączona zostaje także odpowiedzialność Administratora za prawdziwość, rzetelność i autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Właściciel nie odpowiada również za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet bądź też utratą na skutek działania osób trzecich.

 

3.9. Administrator zastrzega sobie prawo do powodowania zakłóceń i przerw w działaniu Serwisu jeśli są one spowodowane usuwaniem usterek w działaniu Portalu, prac naprawczych, konserwacyjnych bądź też wprowadzaniem nowych funkcji do Serwisu.

3.10. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) przechowywane na urządzeniach Użytkowników, w celu personalizacji wyświetlanych stron internetowych. Pliki te wysyłane są do Usługodawcy każdorazowo w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera stronę znajdującą się na serwerach Właściciela, lecz nie są nigdzie gromadzone. Użytkownik ma prawo do ich usunięcia z poziomu własnej przeglądarki internetowej.


§ 4
Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu

4.1. Korzystanie z całego Serwisu i wszystkich jego funkcji wymaga założenia Konta Użytkownika. Aby założyć Konto Użytkownika należy wypełnić i przesłać do Administratora formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie. Na podany w nim adres e-mail Administrator prześle wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia rejestracji danego Użytkownika. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu. Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zostaje zawarta na czas określony, tj. do 30.06.2015 r.

4.2. Świadczenie usług dostępu do Serwisu możliwe jest wyłącznie wobec tych Użytkowników, którzy podczas rejestracji złożyli oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Akceptacja jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń.

1) Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.


2) Przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie oraz zgadzam się na warunki Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu.

3) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe. Dane umieszczane w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, tj. Właściciela Serwisu, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

5) Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na Konto Użytkownika – komunikatów systemowych, w tym w szczególności: wiadomości wskazującej sposób potwierdzenia rejestracji, zaproszeń do udziału w badaniach, zaproszeń na wydarzenia związane z Programem i innych.

4.3. W przypadku cofnięcia zgody na którekolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia swojego Konta Użytkownika bądź niezwłocznego zawiadomienia Administratora Serwisu o tym fakcie. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane przez Użytkownika listownie, przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora Serwisu lub też mailowo na adres e-mail Administratora, tj.: programabsolwent@ue.wroc.pl.  Administrator Serwisu zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Konta Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.

4.4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu bez podawania przyczyny. W przypadku nieprzestrzegania bądź naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administrator ma prawo zablokować mu dostęp do Serwisu oraz Konta.

4.5. Usługi w ramach serwisu świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników poprawnie zalogowanych na konto. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Użytkownik zobowiązuje się do publikacji wyłącznie informacji i materiałów zgodnych z przeznaczeniem serwisu. Zabronione jest publikowanie, jakichkolwiek treści, które naruszają lub łamią prawa innej osoby albo są sprzeczne z prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny w pełnym zakresie za treść i formę udostępnianych na potrzeby serwisu informacji i materiałów. programabsolwent.ue.wroc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę udostępnianych przez Użytkownika informacji
i materiałów. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców i Administratora Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

4. 6. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

a.       powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,

b.      niewykorzystywania Serwisu - również pośrednio - w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

c.       powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora Serwisu  oraz podmiotów z nim współpracujących,

d.      niepodszywania się pod inne osoby,

e.       powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Administratora Serwisu za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

 

§ 5
Dane osobowe oraz polityka prywatności

5.1. Dane osobowe Użytkowników zostają udostępnione na potrzeby programabsolwent.ue.wroc.pl, a ich jedynym administratorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Właściciel przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na warunkach określonych Regulaminem.


5.2. Dane osobowe Użytkowników, jak i udostępniane przez nich informacje i materiały mogą być przetwarzane na potrzeby serwisu oraz prowadzonej w jego obrębie rekrutacji.

5.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w celach statystycznych i marketingowych. Po zakończeniu etapu testowania dane Użytkowników o statusie Absolwent i Pracownik mogą zostać za ich zgodą przechowane do czasu uruchomienia serwisu przez macierzystą uczelnię wdrażającą Program Absolwent oraz przekazane administratorowi tego serwisu lub zniszczone zgodnie z deklaracją Użytkownika.

5.4. Po zakończeniu etapu testowania dane Użytkowników o statusie Pracodawca mogą także zostać za ich zgodą przechowane do czasu uruchomienia serwisu przez uczelnie wdrażające Program Absolwent oraz przekazane administratorowi tych serwisów lub zniszczone zgodnie z deklaracją Użytkownika.

 

§ 6
Reklamacje

6.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi listownie, przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora Serwisu lub też mailowo na adres e-mail Administratora, tj.: programabsolwent@ue.wroc.pl

6.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 7
Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Uniwersytet Ekonomiczny lub serwis serwisu programabsolwent.ue.wroc.pl będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Ekonomicznego.

7.2. Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Uniwersytet Ekonomiczny. Informacje o dokonanych zmianach będą publikowane niezwłocznie w serwisie programabsolwent.ue.wroc.pl poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją dotyczącą zakresu zmian.

7.3. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich zamieszczenia w serwisie programabsolwent.ue.wroc.pl.

7.4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu programabsolwent.ue.wroc.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest tożsame z akceptacją tych zmian. Brak akceptacji zmian w Regulaminie wymaga powiadomienia Administratora pisemnie - listem poleconym, nie później niż do dnia wejścia w życia zmian. O terminie złożonego powiadomienia decyduje data zapoznania się z treścią pisma przez Administratora Serwisu (data odbioru korespondencji).

7.5. Złożone skutecznie przez Użytkownika powiadomienie, o którym mowa w punkcie 6.4. pozostaje równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Administrator Serwisu zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Konta Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia powiadomienia, o ile Użytkownik nie dokona do tego czasu samodzielnego usunięcia swojego Konta Użytkownika.

 

7.6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15.06.2014 r.